Zasady członkostwa

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających.

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia:

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży poprawnie wypełnioną deklarację członkowską, zaakceptuje cele
  i zasady określone w przedmiotowym statucie, oraz zobowiąże się do opłacania składek w wysokości i terminie określonym przez Zarząd Stowarzyszenia. Osoby w wieku poniżej 18 roku życia, mogą należeć do Stowarzyszenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001. 79.855 z późn.zm.).
 2. Członkami Stowarzyszenia na identycznych zasadach jak obywatele RP mogą być również cudzoziemcy.
 3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi, bez prawa do głosu podczas Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz bez możliwości kandydowania do władz Stowarzyszenia.

Kiedy stajemy się członkiem Stowarzyszenia:

 1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz poprzez opłacenie pierwszej składki.
 2. Odmowa przyznania członkostwa wymaga pisemnego uzasadnienia i doręczenia jej kandydatowi w terminie 14 dni od daty podjęcia takiej decyzji przez zarząd (za datę doręczenia uważa się datę wysłania przesyłki listem poleconym na wskazany adres). Kandydat, który otrzymał pisemne uzasadnienie odmowy przyznania mu członkostwa w Stowarzyszeniu – może zaskarżyć tę uchwałę do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały. Walne Zgromadzenie podejmuje ostateczną uchwałę o przyznaniu członkostwa na najbliższym posiedzeniu.

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:

 1. Regularnie i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 3. Zabiegać o poparcie opinii społecznej dla działań Stowarzyszenia,
 4. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 5. Regularnie opłacać składki.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, przy czym prawo to przysługuje tym członkom Stowarzyszenia, którzy na dzień sporządzenia listy wyborczej posiadają uregulowane wszystkie należności wobec Stowarzyszenia, co dotyczy w szczególności obowiązku posiadania uiszczonych składek członkowskich,
 2. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. Posiadać  Kartę członkowską,
 4. Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

Członka wspierającego Stowarzyszenia dotyczy:

 1. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, wymienionych w  § 12 ust. 2-4.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. Wykluczenie przez uchwałę Zarządu podjętą większością 2/3 głosów:
 3. a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 4. b) za nieopłacanie  składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy,
 5. c) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w ust. 2 lit. A,
 6. Automatyczne skreślenie w wypadku nieopłacania składki przez okres 18 miesięcy,
 7. Automatyczne skreślenie w wypadku określonym w § 26 ust. 2 niniejszego Statutu.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Tryb podejmowania uchwały, sposób odwołania i podejmowania decyzji oraz zachowanie terminów określa się stosownie do postanowień § 10 ust.2.